Partner login
NL

Partner

Privacybeleid

Verklaring van privacy / gegevensbescherming

Audio Power Operations AG (hierna “Audio Power Operations “) zet zich in voor het respecteren en beschermen van de privacy van uw gegevens. Deze privacyverklaring informeert u hoe de Audio Power Operations-groep van ondernemingen (waartoe Audio Power Systems AG en IsoTek Power Systems Limited behoren) met uw gegevens omgaat nadat deze op Audio Power Operations-websites zijn verzameld, en hoe deze gegevens worden verwerkt. Ook leggen wij uit hoe u invloed kunt uitoefenen op het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens.

 

Wij verkopen producten aan klanten wereldwijd. Om
de hoogste, momenteel beschikbare normen met betrekking tot privacy te hanteren, hebben we de normen aangenomen die zijn uiteengezet in Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (“AVG”). We zullen dit blijven evalueren en overwegen hoe we onze praktijken kunnen aanpassen, mocht blijken dat de AVG niet langer de nodige beschermingsniveaus voor klanten biedt.

Indien u persoonlijke gegevens aan ons doorgeeft, kunt u er zeker van zijn dat deze informatie uitsluitend wordt gebruikt voor het onderhouden van uw zakelijke relatie met Audio Power Operations of op één van de manieren die in deze verklaring worden uiteengezet.

1 Gegevensbeheerder/ hoofd dataprivacy

De verantwoordelijke gegevensbeheerder, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in andere gegevensbeschermingswetten in de lidstaten van de Europese Unie, alsook in andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter, is:

Audio Power Operations AG
Neumattstrasse 13, 6313 Menzingen, Zwitserland
E-mail:
Websites: www.isoteksystems.com; www.isoteksmartpower.com

2. Verzameling, gebruik en verwerking van gegevens

2.1 Welke gegevens verzamelen we?

2.1.1 Notities over logbestanden wanneer u onze websites bezoekt 

Wanneer u een website van Audio Power Operations bezoekt, wordt standaard de informatie die door uw internetprovider wordt doorgegeven (bijvoorbeeld de domeinen van waaruit u de websites van Audio Power Operations bezoekt, uw IP-adres, het besturingssysteem, datum en tijd, browsertype, taal en configuraties, gevolgde hyperlinks binnen de websites van Audio Power Operations en uw activiteiten op deze websites) automatisch verzameld om de technische werking van de websites mogelijk te maken. Deze informatie wordt vastgelegd in de vorm van logbestanden.

U kunt de publiekelijk toegankelijke websites van Audio Power Operations bezoeken zonder enige persoonlijke gegevens bekend te maken. De in deze 2.1.1 genoemde informatie wordt in anonieme vorm geanalyseerd voor statistische doeleinden en kan door Audio Power Operations niet worden gebruikt om u als individu te identificeren. Het IP-adres en andere kenmerken die wij zouden kunnen gebruiken om u te identificeren, worden vóór de analyse verwijderd. Deze anonieme informatie wordt alleen geanalyseerd op een geaggregeerd niveau om Audio Power Operations te helpen trends en patronen te begrijpen om zodoende haar website te verbeteren.

Zie ook het gedeelte over Cookies hieronder.

2.1.2 Gegevens die worden verzameld wanneer u onze producten koopt

Uw persoonlijke gegevens kunnen door Audio Power Operations worden verzameld in de context van uw aankoop van producten bij ons. U handelt mogelijk als één van de volgende:

  • distributeur 
  • dealer 
  • installateur 
  • klant

en in elk geval zullen wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres verzamelen zodat wij producten/diensten aan u kunnen leveren en u dienovereenkomstig kunnen factureren. Als integraal onderdeel van het op internet gebaseerde installatieproces, dient u voor de installatie van het product een online-account aan te maken. Dit maakt productconfiguratie mogelijk en stelt Audio Power Operations in staat om u uw wettelijke garanties te verstrekken. Het is daarom noodzakelijk om een e-mailadres en een specifiek wachtwoord in te voeren, zodat u een account kunt aanmaken. Indien u dit account aanmaakt, bent u zelf verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijk bewaren van uw gegevens. Op verzoek kunnen wij u herinneren aan vergeten inloggegevens.

N.B: als een derde partij het account namens u aanmaakt, adviseren wij u het wachtwoord te wijzigen in iets dat alleen u weet. Wij verzamelen ook de IMEI-productcode voor uw toestel (waarvoor u wordt gevraagd een naam op te geven), die uniek is voor uw account, en zonder welke u het product niet kunt gebruiken.

2.1.3 Admin op afstand 

Als u IsoTek in staat stelt uw product via toegang op afstand te beheren door het vakje Admin Remote Access in uw account aan te vinken, zullen wij verdere gegevens van u verzamelen om operationele diensten op afstand te kunnen uitvoeren, namelijk gebruikslogs – hoe het product is gebruikt en inzicht in relevante stroomverbruiken en variaties.

 

2.2 Gebruik en verwerking 

2.2.1 Verplichte verwerking – om levering en productinstelling mogelijk te maken

Uw persoonlijke gegevens zullen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • het nakomen van ons contract met u, namelijk de levering van het product zelf en de facturering aan u
  • het aanmaken van een gebruikersaccount waarmee u het product kunt installeren via online registratie en zodat wij het product kunnen bevestigen, waar het zich bevindt en wie de eigenaar ervan is
  • behandelen van eventuele problemen die rechtstreeks voortvloeien uit de levering en installatie
  • beheer van vergeten logins en wachtwoorden / gewenste wijzigingen daarvan

2.2.2 Verdere verwerking – om service en onderhoud mogelijk te maken

Indien u wenst dat Audio Power Operations uw product ook op afstand bijhoudt en onderhoudt (inclusief firmware en software upgrades), dan dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door het betreffende Admin Remote Access-vakje in uw account uit te vinken. Dit stelt Audio Power Operations in staat om op afstand activiteiten te ondernemen met betrekking tot het product. Voor dit doel zullen wij zowel de onder 2.4.1 verzamelde gegevens gebruiken, alsook aanvullende locatie- en productgebruiksgegevens, inclusief voor het updaten van software en firmware.

2.2.3 Gegevensoverdrachten naar derde partijen 

2.2.3.1 Ondernemingen van de groep 

Het kan noodzakelijk zijn om persoonsgegevens door te geven aan groepsondernemingen van Audio Power Operations, zodat zij diensten voor Audio Power Operations kunnen verrichten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het beantwoorden van uw vragen over producten en diensten, het beheren van onderhoudskwesties en het verlenen van service in het algemeen. Op grond van de toereikende regeling die tussen Zwitserland en onze groepsmaatschappij in het Verenigd Koninkrijk bestaat, zijn er passende waarborgen aanwezig om dergelijke gegevens indien nodig te kunnen delen.

2.2.3.2 Distributeurs, dealers en installateurs 

In het kader van de verkoop en levering, de installatie en inbedrijfstelling, alsmede het lopende onderhoud en de service, worden persoonsgegevens niet alleen tussen ons en de betrokken tegenpartij, maar ook tussen distributeurs, dealers, installateurs en klanten uitgewisseld, zonder dat er gegevens aan Audio Power Operations worden doorgegeven. Indien wij geen deel hebben uitgemaakt van een dergelijke transactie, dan is een passende voorziening voor de bescherming van persoonsgegevens de verantwoordelijkheid van die partijen als verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers. Audio Power Operations kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van persoonlijke gegevens die zij niet heeft verzameld, of aan wie zij deze niet heeft doorgegeven.

3 Rechtmatige grondslag voor verwerking

Indien wij uw toestemming verkrijgen voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract, dient artikel 6, lid 1, onder b) van de EU-AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf is onderworpen, biedt artikel 6, lid 1, onder c) van de EU-AVG de rechtsgrondslag.

Indien verwerking noodzakelijk is ter bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon, biedt artikel 6, lid 1, onder d) van de EU-AVG de rechtsgrondslag.

 

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Audio Power Operations of van een derde, tenzij de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan deze belangen, dan geldt artikel 6, lid 1, onder f) van de EU-AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking. Het gerechtvaardigde belang van ons bedrijf ligt in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten.

Na elke afgehandelde gebeurtenis zal Audio Power Operations de klantgegevens uit haar systemen wissen zodra de noodzakelijke garantieperiode verstreken is.

Als u uw klantgegevens onmiddellijk wilt laten verwijderen, stuur dan een e-mail naar: .

4 Bescherming van uw gegevens

Audio Power Operations heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zoals het gebruik van encryptie bij de overdracht van gegevens, om uw gegevens veilig, up-to-date, volledig en beschermd tegen toegang door onbevoegde derden te houden.

5 Cookies 

Audio Power Operations maakt gebruik van verschillende technologieën, met name cookies, om informatie te verzamelen wanneer haar websites worden bezocht. Een cookie is een klein stukje data dat door een website wordt meegestuurd en door uw webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Om te begrijpen hoe wij cookies gebruiken, verwijzen wij u graag naar ons cookiebeleid.

6 Uw rechten 

Deze verklaring van toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een e-mail met als onderwerp “Unsubscribe” (“Uitschijven”) te sturen naar . Bovendien is in elke verzonden e-mail een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden voor toekomstige e-mailadvertenties. Verdere details over het gebruik van persoonsgegevens en de intrekkingsprocedure worden hieronder uiteengezet.

U kunt de persoonlijke gegevens die u op de websites van Audio Power Operations hebt ingevoerd te allen tijde inzien, corrigeren en verwijderen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van deze gegevens en om de toestemming die u ons gegeven heeft in te trekken.

Om dit te doen, volstaat het een e-mail te sturen naar of contact op te nemen met het hoofd dataprivacy (zie deel 1).

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens bent u de betrokkene zoals gedefinieerd in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) en heeft u bepaalde rechten ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking.

6.1 Rechten van de betrokkene op grond van de EU-AVG  

6.1.1. Recht op toegang

6.1.2 Recht op rectificatie

6.1.3 Recht op beperking van de verwerking

6.1.4 Recht op verwijdering

6.1.5 Kennisgevingsplicht

6.1.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

6.1.7 Recht op bezwaar

6.1.8 Recht om de verklaring van toestemming met betrekking tot gegevensbescherming in te trekken

6.1.9 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

6.1.10 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

6.1.11 Rechtmatigheid van de verwerking

6.1.12 Recht op toegang

U hebt het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke (zie deel 1) bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en indien dat het geval is, toegang tot de persoonsgegevens en de volgende informatie:

a. de doeleinden van de verwerking

b. de betrokken categorieën persoonsgegevens

c. de ontvangers of ontvangerscategorieën aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of zullen worden verstrekt

d. de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard, of indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen

e. het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens te verlangen, dan wel bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking

f. het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

g. wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zelf zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens

h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, EU-AVG en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsook over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. U heeft het recht om informatie te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. Indien dit het geval is, kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 EU-AVG met betrekking tot de overdracht.

6.2 Recht op rectificatie 

U heeft het recht om zonder onnodige vertraging van de voor de verwerking verantwoordelijke de rectificatie van onnauwkeurige persoonsgegevens over u te verkrijgen. U heeft het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.

6.3 Recht op beperking van de verwerking 

U heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer één van de volgende gevallen van toepassing is:

a. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren

b. de verwerking is onwettig en u verzet zich tegen het verwijderen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan

c. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen

d. u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, EU-AVG en het nog niet zeker is of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan de uwe. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat. Indien u op grond van de bovenstaande punten beperking van verwerking heeft verkregen, wordt u daarvan door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

6.4 Recht op verwijdering

6.4.1. U heeft het recht om zonder onnodige vertraging van de voor de verwerking verantwoordelijke het verwijderen van uw persoonsgegevens te eisen, en de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de verplichting om de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen wanneer één van de volgende gronden van toepassing is:

a. uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt

b. u trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), EU-AVG, en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is

c. u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, EU-AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, DS-GVO

d. uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt

e. de u betreffende persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het Unierecht of het lidstatelijke recht waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen

f. de u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, EU-AVG

 

6.4.2 Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om de verwijdering door die voor de verwerking verantwoordelijken van links naar, of kopieën of replicaties van, deze persoonsgegevens.

6.4.3 De paragrafen 6.4.1 en 6.4.2 zijn niet van toepassing voor zover verwerking noodzakelijk is:

a. voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie

b. om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend

c. om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), alsmede artikel 9, lid 3, EU-AVG

d. voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in punt 6.4.1 bedoelde recht het bereiken van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig dreigt te belemmeren, of

e. voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke claims.

6.5 Kennisgevingsplicht 

Indien u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking bij de voor de verwerking verantwoordelijke heeft doen gelden, zal de voor de verwerking verantwoordelijke elke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking meedelen aan elke ontvanger aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U heeft het recht te verzoeken dat de voor de verwerking verantwoordelijke u over deze ontvangers informeert.

6.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, die u aan een voor de verwerking verantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat te ontvangen en u heeft het recht om deze gegevens zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven, wanneer:

a. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van artikel 9, lid 2, onder a), of op een overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) van de EU-AVG, en

b. de verwerking op geautomatiseerde wijze wordt uitgevoerd

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft u het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dat technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend.

6.7 Recht van bezwaar

U heeft het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op punt e) of f) van artikel 6, lid 1, EU-AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.

In het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, en onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, kunt u uw recht van bezwaar langs een geautomatiseerde weg uitoefenen, met gebruikmaking van technische specificaties.

6.8 Recht om de verklaring van toestemming voor gegevensbescherming in te trekken 

Voor zover u om redenen van gegevensbescherming uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Voor meer informatie over het intrekken van toestemming voor het volgen van cookies, zie punt 5.

6.9 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering 

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op vergelijkbare wijze wezenlijk treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit:

a. noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en een voor de verwerking verantwoordelijke

b. is toegestaan bij EU-wetgeving of EU-wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn neergelegd ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of

c. is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene

De in de bovenstaande punten bedoelde besluiten zijn niet gebaseerd op speciale categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9, lid 1, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g) van de EU-AVG van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te waarborgen.

In de onder a) en c) van dit punt bedoelde gevallen zal de voor de verwerking verantwoordelijke passende maatregelen treffen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te waarborgen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

6.10 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit  

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van oordeel bent dat de verwerking van op u betrekking hebbende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal de aanklager informeren over de voortgang en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een beroep in rechte overeenkomstig artikel 78 EU-AVG.

7 Links naar websites van derde partijen 

De websites van Audio Power Operations kunnen links naar andere websites bevatten. Indien u deze links volgt, verlaat u de Audio Power Operations-websites en ook het geldigheidsgebied van deze verklaring, die geen betrekking heeft op andere dergelijke websites. Audio Power Operations kan geen enkele verantwoordelijkheid op zich nemen, noch voor het privacybeleid, noch voor de inhoud van deze andere websites.

8 Contactformulier en emailverkeer 

Op de websites van Audio Power Operations is een contactformulier beschikbaar voor elektronisch contact. De gegevens die u op het formulier invult, worden aan Audio Power Operations doorgegeven en opgeslagen.

Gegevens die worden overgedragen zijn:

Titel, voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, land, adres en alle gegevens die u in het verzoek invoert.

Het is ook mogelijk om in plaats daarvan per e-mail contact met ons op te nemen. In dat geval worden de persoonlijke gegevens die u per e-mail verstuurt opgeslagen.

9 Opslagperiode van persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Audio Power Operations (en, indien van toepassing, door haar dienstverleners) alleen bewaard zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is, in het bijzonder zolang de gegevens nodig zijn voor het overeengekomen doel of voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Wanneer het doel van de verwerking niet langer bestaat, zullen de gegevens worden gewist. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het hoofd dataprivacy (deel 1).

10 Wijzigingen in de privacyverklaring

Audio Power Operations behoudt zich het recht voor deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Wij verzoeken u daarom de privacyverklaring regelmatig te controleren. Indien er substantiële wijzigingen worden aangebracht, zal hiervan melding worden gemaakt op onze homepage.

Geregistreerde gebruikers en klanten informeren wij per e-mail over belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring.

september 2019